3.11 De Doesburgermolen

3.11 The Doesburger Mill


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door ChatGPT in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by ChatGPT in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Doesburgermolen is een historische windmolen gelegen in de buurt van Ede, Gelderland, Nederland. Het heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 17e eeuw. Hier is een overzicht van de geschiedenis van de Doesburgermolen:

De oorspronkelijke Doesburgermolen werd gebouwd in 1668. Het was een standerdmolen, een type windmolen waarvan de hele molenkast kan draaien op een centrale staak, genaamd de standerd. De molen werd gebruikt als korenmolen om graan te malen tot meel. Het was een belangrijke faciliteit voor de lokale gemeenschap, omdat het malen van graan essentieel was voor voedselproductie.

Brand en wederopbouw:
Helaas werd de oorspronkelijke Doesburgermolen in 1869 getroffen door een brand en werd grotendeels verwoest. Na de brand werd besloten om de molen te herbouwen als een stenen stellingmolen, een ander type windmolen waarbij de molenkast op een stenen voet, de stelling, is geplaatst. De herbouwde molen werd in 1870 voltooid en kreeg een nieuw uiterlijk en een verbeterde functionaliteit.

Veranderingen in gebruik:
Gedurende de 19e en 20e eeuw bleef de Doesburgermolen actief als korenmolen en speelde een belangrijke rol in de voedselproductie. Echter, met de opkomst van moderne technologieën, zoals elektrische maalderijen, verloor de windmolen langzaamaan zijn economische levensvatbaarheid. Na verloop van tijd raakte de molen in verval en werd het gebruik ervan verminderd.

Restauratie en herbestemming:
In de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw verkeerde de Doesburgermolen in een vervallen toestand. Gelukkig werd er in 1988 een restauratieproject gestart om de molen te behouden. De molen werd grondig gerestaureerd en kreeg zijn oorspronkelijke glorie terug. Na de restauratie werd de molen niet meer gebruikt voor commerciële doeleinden, maar kreeg het een nieuwe bestemming als monument en toeristische attractie.

Hedendaags gebruik:
Tegenwoordig is de Doesburgermolen een populaire toeristische bestemming en een belangrijk cultureel erfgoed in de regio. Bezoekers kunnen de molen bezichtigen en meer leren over de geschiedenis van de molen en het malen van graan. Bovendien wordt de molen nog steeds af en toe in bedrijf gesteld om demonstraties te geven van het malen van graan met behulp van de windkracht.

De Doesburgermolen is een waardevol historisch monument dat de rijke molengeschiedenis van Nederland vertegenwoordigt. Het is een symbool van vakmanschap en een herinnering aan de belangrijke rol die windmolens speelden in het verleden.

The Doesburgermolen is a historic windmill located near Ede, Gelderland, Netherlands. It has a rich history dating back to the 17th century. Here is an overview of the history of the Doesburgermolen:

The original Doesburgermolen was built in 1668. It was a post windmill, a type of windmill in which the entire mill housing can rotate on a central post, called the post. The mill was used as a corn mill to grind grain into flour. It was an important facility for the local community, as grain milling was essential for food production.

Fire and reconstruction:
Unfortunately, the original Doesburger mill was hit by a fire in 1869 and was largely destroyed. After the fire, it was decided to rebuild the mill as a stone scaffolding mill, another type of windmill in which the mill housing is placed on a stone base, the scaffolding. The rebuilt mill was completed in 1870 with a new look and improved functionality.

Changes in use:
Throughout the 19th and 20th centuries, the Doesburgermolen remained active as a flour mill and played an important role in food production. However, with the advent of modern technologies, such as electric mills, the windmill slowly lost its economic viability. Over time, the mill fell into disrepair and its use was reduced.

Restoration and repurposing:
In the 1970s and 1980s, the Doesburgermolen was in a dilapidated state. Fortunately, a restoration project was started in 1988 to preserve the mill. The mill was thoroughly restored and regained its original glory. After the restoration, the mill was no longer used for commercial purposes, but was given a new purpose as a monument and tourist attraction.

Contemporary use:
Today, the Doesburgermolen is a popular tourist destination and an important cultural heritage in the region. Visitors can tour the mill and learn about the mill's history and grain milling. In addition, the mill is still occasionally operated to give demonstrations of grinding grain using the wind power.

The Doesburgermolen is a valuable historical monument that represents the rich mill history of the Netherlands. It is a symbol of craftsmanship and a reminder of the important role that windmills played in the past.