4.20 Bedrijventerrein Frankeneng

4.20 Business park Frankeneng


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door ChatGPT in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by ChatGPT in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Het bedrijventerrein Frankeneng in Ede heeft een interessante ontwikkelingsgeschiedenis. Hier is wat informatie over de ontwikkeling van dit bedrijventerrein:

1. Vroege ontwikkeling:
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Frankeneng begon in de jaren 60 van de 20e eeuw. Het gebied waar het terrein zich nu bevindt, was oorspronkelijk landelijk met verspreide agrarische activiteiten.

2. Stimulering van bedrijvigheid:
Het gemeentebestuur van Ede zag de behoefte aan een georganiseerd bedrijventerrein om bedrijvigheid aan te trekken en werkgelegenheid te creëren. Daarom werd besloten om het gebied te ontwikkelen tot een bedrijventerrein.

3. Zonering en planning:
Bij de ontwikkeling van Frankeneng werd zorgvuldig gekeken naar de zonering en planning van het terrein. Verschillende zones werden gecreëerd om verschillende soorten bedrijven te huisvesten, rekening houdend met milieuaspecten en verkeersstromen.

4. Groei en uitbreiding:
Gedurende de jaren is het bedrijventerrein Frankeneng gestaag gegroeid en uitgebreid. Nieuwe bedrijven vestigden zich op het terrein, wat leidde tot een toename van de werkgelegenheid en economische activiteit in de regio.

5. Infrastructuur en voorzieningen:
Om de bedrijven op Frankeneng goed te bedienen, werden er ook infrastructuur en voorzieningen ontwikkeld. Dit omvatte de aanleg van wegen, parkeerfaciliteiten en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water.

6. Duurzaamheid:
Met het oog op duurzaamheid en milieubewustzijn zijn er in latere jaren initiatieven genomen om het bedrijventerrein Frankeneng duurzamer te maken. Dit omvat onder andere het bevorderen van energie-efficiëntie, afvalscheiding en groenvoorzieningen.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Frankeneng heeft bijgedragen aan de economische groei van de regio Ede en het creëren van werkgelegenheid. Het terrein biedt een diversiteit aan bedrijven en heeft door de jaren heen bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale economie.

The Frankeneng business park in Ede has an interesting development history. Here is some information about the development of this business park:

1. Early Development:
The development of the Frankeneng business park began in the 1960s. The area where the site is now located was originally rural with scattered agricultural activities.

2. Stimulation of activity:
The municipal council of Ede saw the need for an organized business park to attract business and create employment. It was therefore decided to develop the area into a business park.

3. Zoning and Planning:
During the development of Frankeneng, careful consideration was given to the zoning and planning of the site. Different zones have been created to accommodate different types of businesses, taking into account environmental aspects and traffic flows.

4. Growth and Expansion:
Over the years, the Frankeneng business park has grown and expanded steadily. New businesses settled on the site, leading to an increase in employment and economic activity in the region.

5. Infrastructure and Facilities:
In order to serve the companies on Frankeneng well, infrastructure and facilities were also developed. This included the construction of roads, parking facilities and utilities such as electricity and water.

6. Sustainability:
With a view to sustainability and environmental awareness, initiatives have been taken in later years to make the Frankeneng business park more sustainable. This includes promoting energy efficiency, waste separation and landscaping.

The development of the Frankeneng business park has contributed to the economic growth of the Ede region and the creation of employment. The site offers a diversity of businesses and has contributed to the development of the local economy over the years.