4.03 De Drieberg | terug in de tijd

4.04 The Drieberg | back in time


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door ChatGPT in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by ChatGPT in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Drieberg, ook bekend als de Grafheuvels van de Eder Heide, is een archeologische site gelegen op de Eder Heide, nabij Ede in Gelderland, Nederland. Het is een verzameling prehistorische grafheuvels die teruggaan tot de bronstijd en mogelijk zelfs de late steentijd. Hier is wat informatie over de prehistorische graven in de Drieberg:

1. Oorsprong en constructie: De grafheuvels op de Drieberg werden gebouwd door de vroege bewoners van het gebied tijdens het Neolithicum (Nieuwe Steentijd) en de Bronstijd. Deze graven werden opgeworpen ter ere van de overledenen en als markeringspunten voor belangrijke plaatsen.

2. Vorm en grootte: De grafheuvels hebben over het algemeen de vorm van ronde of ovale heuvels die variëren in grootte. Sommige kunnen enkele meters hoog zijn, terwijl andere kleiner zijn. De vorm en grootte kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke periode waarin ze werden gebouwd en het doel van het graf.

3. Functie en betekenis: De grafheuvels waren begraafplaatsen waar individuen uit de prehistorische gemeenschappen werden begraven. Ze hadden mogelijk ook een ceremoniële of rituele betekenis. Grafheuvels waren belangrijke markeringspunten in het landschap en dienden als herkenningspunten of ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap.

4. Archeologische opgravingen: In de loop der jaren zijn er archeologische opgravingen uitgevoerd in de Drieberg en de omliggende gebieden. Deze opgravingen hebben archeologen inzicht gegeven in de constructie, gebruik en betekenis van de grafheuvels. Ze hebben ook waardevolle artefacten, zoals aardewerk, sieraden en werktuigen, opgeleverd, die ons meer vertellen over de mensen die hier begraven werden.

5. Behoud en bescherming: De grafheuvels op de Drieberg zijn historische en archeologische monumenten die beschermd zijn door wet- en regelgeving. Het behoud en de bescherming van deze graven zijn belangrijk om hun erfgoedwaarde te behouden en toekomstige generaties in staat te stellen ervan te leren en te genieten.

De prehistorische graven op de Drieberg zijn een fascinerend onderdeel van de geschiedenis van de regio. Ze getuigen van de vroege menselijke aanwezigheid en begrafeniscultuur in het gebied en bieden waardevolle inzichten in het leven en de rituelen van onze voorouders. Het bezoeken van de Drieberg kan een unieke gelegenheid zijn om deze oude monumenten van dichtbij te ervaren en te waarderen.

The Drieberg, also known as the Burial Hills of the Eder Heide, is an archaeological site located on the Eder Heide, near Ede in Gelderland, Netherlands. It is a collection of prehistoric burial mounds dating back to the Bronze Age and possibly even the Late Stone Age. Here is some information about the prehistoric graves in the Drieberg:

1. Origin and construction: The burial mounds on the Drieberg were built by the early inhabitants of the area during the Neolithic (New Stone Age) and Bronze Age. These tombs were erected in honor of the deceased and as markers for important places.

2. Shape and Size: The burial mounds are generally shaped like round or oval mounds that vary in size. Some can be several meters high, while others are smaller. The shape and size may differ depending on the specific period in which they were built and the purpose of the tomb.

3. Function and Meaning: The burial mounds were cemeteries where individuals from the prehistoric communities were buried. They may also have had ceremonial or ritual significance. Burial mounds were important landmarks in the landscape and served as landmarks or meeting places for the community.

4. Archaeological excavations: Over the years, archaeological excavations have been carried out in the Drieberg and the surrounding areas. These excavations have given archaeologists insight into the construction, use and significance of the burial mounds. They have also yielded valuable artifacts such as pottery, jewelery and tools that tell us more about the people who were buried here.

5. Preservation and protection: The burial mounds on the Drieberg are historical and archaeological monuments that are protected by law and regulations. Preserving and protecting these tombs is important to preserve their heritage value and enable future generations to learn and enjoy them.

The prehistoric graves on the Drieberg are a fascinating part of the history of the region. They bear witness to the area's early human presence and funerary culture and provide valuable insights into the life and rituals of our ancestors. Visiting the Drieberg can be a unique opportunity to experience and appreciate these ancient monuments up close.