3.18 Elias Beeckman & Simon Stevin kazernes

3.18 Elias Beeckman & Simon Stevin barracks


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Elias Beeckman Kazerne is een voormalige militaire kazerne in Ede, Nederland. Hier is alles wat we erover weten: 

De kazerne is gebouwd in 1939. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland deed de kazerne dienst als Waffen-SS officiersschool. De kazerne speelde een rol tijdens de politieacties in Indonesië. De kazerne maakte deel uit van het militair complex Ede-Oost, waartoe ook de Simon Stevinkazerne en de Arthur Koolkazerne behoorden. De kazerne was de geboorteplaats van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM), de eerste vakbond voor dienstplichtige militairen ter wereld. De kazerne is gelegen nabij andere gebouwen zoals Van Essenkazerne en Openluchttheater Ede. De kazerne wordt herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk genaamd De Omloop. Sinds 2023 is de kazerne niet meer in gebruik door het leger en heeft het een andere bestemming gekregen voor civiel gebruik.

De Simon Stevinkazerne is een voormalige militaire kazerne in Ede, Nederland. Dit is wat we weten over de geschiedenis ervan: De kazerne is gebouwd tussen 1938 en 1940. De kazerne is gebouwd voor een infanterieregiment van 2.500 man. De kazerne maakte deel uit van het Garnizoen Ede, waartoe ook de Elias Beeckmankazerne en de Prins Maurits Noord en Zuidkazerne behoorden. De kazerne speelde in 1959 een rol bij oefenwedstrijden van het leger. De kazerne is herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk bestaande uit circa 200 appartementen en 350 grondgebonden woningen. De nieuwe woonbuurt is een aantrekkelijke groene rand van de stad dankzij het weelderige groen en de nog bestaande historische panden. De voormalige paradeplaats van de kazerne vormt de entree en is het enige plein in de nieuwe woonwijk. Op de historische plek van de voormalige Simon Stevinkazerne in Ede is een nieuw appartementengebouw ontworpen genaamd De Verbinding. Simon Stevin, naar wie de kazerne is vernoemd, was een beroemde ingenieur die adviseerde bij het bouwen van windmolens, sluizen en havens.

The Elias Beeckman Kazerne is a former military barracks located in Ede, Netherlands. Here is everything we know about it:
The barracks were built in 1939. During the German occupation of the Netherlands, the barracks served as a Waffen-SS officers school. The barracks played a role during the police actions in Indonesia. The barracks was part of the Ede-Oost military complex, which also included the Simon Stevinkazerne and the Arthur Koolkazerne. The barracks was the birthplace of the Vereniging van Dienstplichtig Militairen (VVDM), which was the first union for conscripted soldiers in the world. The barracks is situated near other buildings such as Van Essenkazerne and Openluchttheater Ede. The barracks is being redeveloped into a new residential area called De Omloop. As of 2023, the barracks is no longer in use by the military and has been repurposed for civilian use.

The Simon Stevin barracks is a former military barracks located in Ede, Netherlands. Here is what we know about its history: The barracks were built between 1938 and 1940. The barracks were built for an Infantry Regiment of 2,500 men. The barracks was part of the Ede Garrison, which also included the Elias Beeckman Barracks and the Prins Maurits Noord en Zuid Barracks. The barracks played a role in army exercise matches in 1959. The barracks has been redeveloped into a new residential quarter consisting of around 200 apartments and 350 ground-level houses. The new residential quarter is an attractive green edge of town thanks to the lush greenery and still extant historical buildings. The former parade ground of the barracks forms the entrance and is the only square in the new residential quarter. A new apartment building called De Verbinding (The Connection) has been designed on the historic site of the former Simon Stevin barracks in Ede. Simon Stevin, after whom the barracks was named, was a famous engineer who advised on building windmills, locks, and ports.