4.09 De Witte Wieven

4.09 The Witte Wieven

Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Witte Wieven zijn geesten van wijze vrouwen of elfenwezens in de Nederlandse mythologie en legendes. Ze worden vaak beschouwd als geesten van heksen of slachtoffers van een pijnlijke dood die nu op aarde rondwaren op zoek naar wraak. In de stad Ede is er een verhaal over de Witte Dame die rond het landgoed Kernhem House zwierf, altijd op de uitkijk als ruiters voorbijreden, maar de ridder keerde nooit terug. Na haar dood kon haar geest niet rusten en bleef het landgoed achtervolgen. Ook de Witte Wieven worden in verband gebracht met vreemde verschijningen in de mist, aldus een verklaring uit Drenthe. De mythe van de Witte Wieven bestaat nog steeds in Nederland.

De legende van Witte Wieven is van Nederlandse oorsprong en dateert in ieder geval uit het voorchristelijke tijdperk (7e eeuw) en was bekend in de huidige regio's van Nederland, België en delen van Frankrijk. Op sommige plaatsen stonden ze bekend als Juffers of Joffers ("dames"), of als Dames Blanches (witte dames) in het Frans. De mythologie van de Witte Wieven wordt geassocieerd met het verschijnen van wijze vrouwen, en mensen brachten hen offers en vroegen om hulp. Terwijl veel geleerden geloven dat Witte Wieven is ontstaan uit het eren van graven van wijze vrouwen, denken anderen dat de mythologie van Witte Wieven voortkomt uit een deel van het Germaanse geloof in disen, landwights. Volgens zou de Witte Wieven een geheime Orde van Priesteressen zijn die tot taak had het land en de mensen te beschermen.

In de Nederlandse mythologie en legendes zijn de Witte Wieven geesten van wijze vrouwen of elfenwezens. Ze worden zowel beschreven als de geesten van wijze vrouwen, vergelijkbaar met de noordelijke völva, als sprookjesachtige wezens. De mythologie van de Witte Wieven gaat in ieder geval terug tot het voorchristelijke tijdperk (7e eeuw) en was bekend in de huidige regio's van Nederland, België en delen van Frankrijk. De Witte Wieven zouden een geheime Orde van Priesteressen zijn die tot taak hadden de graven van adel te beschermen. Toen de Orde uitstierf, zetten de Witte Wieven hun taak voort (zelfs tot in het Hiernamaals). Er wordt gezegd dat ze in het diepe bos worden gezien, helemaal in het wit gekleed. Als men wijs was, zouden ze de Witte Wieven eren. Zo niet, dan zou men nooit de weg uit het bos vinden.

De Bloedsteen van Kernhem is een grote zwerfsteen gelegen op landgoed Kernhem in Ede, Nederland. Het staat ook bekend als de "bloedsteen" en er wordt gezegd dat het wordt achtervolgd door de geest van de dochter van de zevende heer van Kasteel Kernhem. De steen is een geliefde plek voor bezoekers en wordt vaak opgenomen in wandel- en fietsroutes in de omgeving. Ook de Bloedsteen van Kernhem maakt deel uit van de mythologie van Nederland en er worden in Ede nog steeds verhalen over verteld.

Volgens is de geest geassocieerd met Kasteel Kernhem de dochter van de zevende kasteelheer. Na haar dood kon haar geest geen rust vinden, en er wordt gezegd dat haar witte geest tot op de dag van vandaag op het landgoed rondwaart. De Bloedsteen van Kernhem, een grote zwerfsteen gelegen op het landgoed Kernhem, zou ook worden achtervolgd door dezelfde geest. Het verhaal van de geest van Kasteel Kernhem maakt deel uit van de mythologie van Nederland, en sommige mensen in Ede vertellen er tot op de dag van vandaag nog verhalen over.

The Witte Wieven are spirits of wise women or elven beings in Dutch mythology and legends[1]. They are commonly thought to be ghosts of witches or victims of a painful death who now haunt the earth looking for revenge[2]. In the city of Ede, there is a story about the White Lady who drifted around the Kernhem House estate, always on the lookout when horsemen rode by, but the knight never returned. After she died, her spirit could not rest and continued to haunt the estate[3]. The Witte Wieven are also associated with strange appearances in the mist, according to an explanation from Drenthe[4]. The myth of the Witte Wieven is still around in the Netherlands[5].

The Witte Wieven legend is of Dutch origin and dates back at least to the pre-Christian era (7th century) and was known in the present-day regions of the NetherlandsBelgium, and parts of France. In some places, they were known as Juffers or Joffers ("ladies"), or as Dames Blanches (White Ladies) in French. The mythology of the Witte Wieven is associated with wise women appearing, and people would bring them offerings and ask for help. While many scholars believe Witte Wieven originated from honoring graves of wise women, others think the mythology of Witte Wieven comes from part of the Germanic belief in disen, land wights[1]. According to[2], the Witte Wieven were said to be a secret Order of Priestesses who were tasked with protecting the land and its people.

In Dutch mythology and legends, the Witte Wieven are spirits of wise women or elven beings. They are described both as the spirits of wise women, similar to the Northern völva, and as fairy-like creatures. The mythology of the Witte Wieven dates back at least to the pre-Christian era (7th century) and was known in the present-day regions of the NetherlandsBelgium, and parts of France. The Witte Wieven were said to be a secret Order of Priestesses who were tasked with protecting the graves of nobility. As the Order died out, the Witte Wieven continued their task (even until the Afterlife). They are said to be seen in the deep woods, dressed all in white. If one was wise, they would give honor to the Witte Wieven. If not, it is said that one will never find their way out of the woods[1][2][3].

The Bloedsteen of Kernhem is a large erratic stone located on the Kernhem estate in EdeNetherlands[1][2][3][4]. It is also known as the "bloodstone" and is said to be haunted by the ghost of the daughter of the seventh lord of Kernhem Castle[1]. The stone is a popular spot for visitors and is often included in walking and cycling routes in the area[4]. The Bloedsteen of Kernhem is also part of the mythology of the Netherlands, and stories about it are still told in Ede today[5].

According to[1], the ghost associated with Kernhem Castle is the daughter of the seventh lord of the castle. After her death, her spirit could not find peace, and her white ghost is still said to be haunting the estate to this day[2][3]. The Bloedsteen of Kernhem, a large erratic stone located on the Kernhem estate, is also said to be haunted by the same ghost[1]. The story of the ghost of Kernhem Castle is part of the mythology of the Netherlands, and some people in Ede still tell stories about it to this day[4].